Informace

Home clanky
Home ZVON
Politické linky
Linky zpravodajství
Linky vyhledavacu
transparency.cz
mvcr.cz
(Úryvek ze zpravy Ministerstva vnitra)

Informace o stavu organizovaného zločinu na území České republiky v roce 2000

2. Organizovaný zločin v ČR

2. 1. Základní charakteristika

Bezpečnostními složkami monitorované zločinecké organizace jsou v přímých vazbách na zahraničí a jejich činnost na našem území se tedy odvíjí od trendů mezinárodního organizovaného zločinu.

Pokračuje trend, kdy je v souvislosti s přibližováním ČR k EU registrován rostoucí zájem zločineckých organizací o pronikání do Západní Evropy prostřednictvím mimo jiné i ČR. Jejich organizovanost je na vysoké úrovni, jsou stále agresivnější. Nebezpečím plynoucím z aktivit organizovaného zločinu je také snaha vedoucích struktur zločineckých skupin legalizovat svoje postavení a zisky prostřednictvím získání vlivu na státní správu, tj. snaha ji ovlivňovat, eventuálně přímo umístit osoby spojené s organizovaným zločinem do státních institucí. K tomu používají různých způsobů - korupce ve všech formách, vydírání, sponzorování zájmových skupin či jednotlivců apod.

Zločinecké organizace působící na území České republiky se od roku 1997 výrazně nemění, pocházejí převážně z území bývalých států SSSR, z bývalé Jugoslávie, z Bulharska, operují zde italské zločinecké skupiny a  zločinecké skupiny z jihovýchodní Asie (zejména čínské a vietnamské). Po roce 1989 pronikaly tyto zločinecké organizace na naše území a  začaly využívat nedostatky v legislativě a především benevolentní přístup v oblasti povolování firem. V současné době pokračuje jejich snaha rozšířit sféry svého vlivu, zejména zakládáním firem se zahraniční spoluúčastí a dochází ke změnám rozdělení sféry vlivu. Čeští občané zajišťují především tzv. servis - znalost prostředí a zákonů, kontakty apod.

2. 2. Zločinecké organizace v ČR

V současné době působí na území České republiky zločinecké organizace pocházející

a.

z území států bývalého SNS3). Patří mezi nejaktivnější, za poslední čtyři roky došlo k velkému nárůstu jimi páchané trestné činnosti. Převážně jsou organizovány do zločineckých struktur "brigád", v současné době jich na našem území působí cca 10; "brigády" jsou založeny na vůdcovském principu, v čele stojí "PAPKA" (tzn. OTEC), pod ním je "STARŠINA", nad všemi "Brigádami" stojí tzv. "VOR V ZÁKONĚ". Trestná činnosti, kterou páchají, je značně variabilní (zahrnuje zejména násilné trestné činy - racketeering, vydírání prostitutek z bývalého SSSR, nedovolené obchodování se zbraněmi, obchod s drogami, legalizování výnosů získaných trestnou činností, kuplířství, převaděčství, krádeže motorových vozidel a další); ukrajinské, ruské a čečenské organizované zločinecké organizace mají výrazné zastoupení v oblasti páchání násilné kriminality, která se vyznačuje brutalitou, devastací obětí, jako vražedný nástroj převažují střelné zbraně. Při rozdělování teritorií mezi jednotlivými zločineckými skupinami z bývalého SSSR dochází i k usmrcení členů znepřátelené skupiny. Pronikají na území ČR za pomoci různých krycích firem (povolení k pobytu získávají za účelem zaměstnání ve vlastní firmě, nebo ve firmě, kterou provozuje další osoba ruské národnosti), vládnou značnými finančními prostředky, prostředky v ČR investují zejména do nemovitostí. Dominantním pro ruské zločinecké organizace je finanční trestná činnost; patrný je růst organizovanosti v činnosti ukrajinských zločineckých organizací, které jsou stále agresivnější, podílejí se na loupežných přepadeních bank, zvyšuje se nelegální zaměstnávání ukrajinských dělníků, v současné době páchají sériová loupežná předaní převážně na území hl.m. Prahy apod.; vzhledem k neustále se prohlubujícímu prorůstání do státních struktur ve státech bývalého SNS je jejich vliv a moc stále závažnější. Podle poznatků BIS ruskojazyčný organizovaný zločin je v ČR reprezentován skupinami z Ruska, Ukrajiny a z oblasti Kavkazu. Pro oblast ruskojazyčného organizovaného zločinu je typické postupné přecházení od zjevné trestné činnosti, která charakterizovala tyto skupiny v počátečních stadiích existence, k legálnímu podnikání. Do ČR přicházejí s již získaným kapitálem pocházejícím z trestné činnosti spáchané mimo teritorium ČR. Tento kapitál následně využívají při zakládání legálních obchodních firem. Charakteristickým rysem činnosti ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu je pronikání do ekonomické sféry s důsledkem její možné destabilizace, snaha o získání významného vlivu ve strategických hospodářských odvětvích, snaha o korupci státní správy a ovlivňování jejího rozhodování, snaha etablovat svoje členy nebo spolupracovníky v orgánech státní moci a politických stranách. Tyto skupiny disponují značnými finančními částkami, které investují do organizační infrastruktury zločineckých skupin a do jejich podnikání, jako např. distribuce drog, nelegální zbrojní obchody, pašování strategických materiálů.
b.

pocházející z území bývalé Jugoslávie, bulharské, albánské a italské

V posledních letech dochází ke změnám v rozdělení sféry vlivu, činnost bulharských zločineckých organizací, která byla dosud zaměřena na provoz erotických podniků, se zaměřila zejména na krádeže motorových vozidel a dodávání bulharských prostitutek do erotických podniků; provoz erotických podniků převzaly zločinecké organizace z bývalé Jugoslávie4), které se dále zaměřují zejména na obchod s drogami, převaděčství a násilnou kriminalitu; činnost italských zločineckých skupin5) se vyznačuje vysokou latencí, zaměřují se především na skupování nemovitostí v hl. m. Praze; je podezření z možnosti "praní špinavých peněz" tzv. víkendovými turisty.

Pokud jde o kosovsko - albánské zločinecké skupiny, BIS uvádí, že oblastmi nelegálních aktivit kosovských Albánců na území ČR jsou především obchod s drogami, převaděčství, vymáhání dluhů, prostituce, krádeže aut, pokoutní obchody se zlatem a kožedělnými výrobky, obchod se zbraněmi. Doménou obchodních aktivit Albánců je zlato a kožené zboží. Česká republika se také stala významnou tranzitní zemí tzv. severní větve transferu drog. Zkvalitňuje se vnitřní organizace gangů a zároveň se stupňuje brutalita pachatelů. Toto platí i pro skupiny, rekrutující se z makedonských Albánců. Tento stav je trvalý, nedošlo tedy ke změnám v souvislosti se zklidněním situace v Kosovu, tzn. v druhém pololetí roku 1999. Lze konstatovat, že kosovské zločinecké gangy se pevně uchytily na území České republiky.

c. z jihovýchodní Asie

Nejaktivnější jsou čínské a vietnamské skupiny, čínské zločinecké struktury se vyznačují etnickou soudržností, na našem území nemají charakter klasických čínských zločineckých organizací (např. TRIÁDY), sdružují se do malých skupin dle místa původu z ČLR, a dle druhu páchané trestné činnosti; etablují se zejména formou provozování kasin a nelegálních nevěstinců, další podezření se týká praní špinavých peněz, organizování nelegálních sázek, obchodu s narkotiky, zabývají se nejen převaděčstvím, ale realizují únosy nelegálních přistěhovalců s následným vydíráním příbuzných, trestnou činností je obchod s tzv. "značkovým zbožím". Podle poznatků BIS čínští přistěhovalci zakládají na území České republiky obchodní společnosti, které v řadě případů vytvářejí základnu pro nelegální migraci. Na území České republiky působí několik odnoží čínských zločineckých organizací mafiánského typu, organizovaných podle provincií ČLR, ve kterých mají jejich členové původ.

Činnost vietnamských6) zločineckých skupin je zaměřena zejména na organizování nelegální migrace a pašování zboží, zvýšená konzumace drog ve vietnamské komunitě vedla k vytvoření sítě vietnamských dealerů drog; jejich činnost je ovlivňována Vietnamci přicházejícími ze SRN, na které jsou mnohdy vydávány mezinárodní či národní zatykače a jejichž zkušenosti jsou využívány především v oblasti vymáhání dluhů, ochrany tržnic, nátlakem na konkurenci apod.; to přináší patrný posun od tzv. pouličních gangů k zakládání hlubší organizace; problémem je vzrůstající násilná trestná činnost, použití nástražných výbušných systémů, zaznamenány byly vraždy na objednávku, přetrvává trend především v provázanosti mezi vietnamskými a čínskými zločineckými skupinami, zvýšená spolupráce byla zjištěna se zločineckými uskupeními ze zemí bývalého SSSR.
d. arabské

Zaměřují se na pašování drog, obchod se zbraněmi a finanční machinace, tuto činnost uskutečňují pomocí sítě cestovních kanceláří, zakládáním autopůjčoven a autoservisů, při organizování nelegální migrace dochází k propojování s vietnamskými zločineckými organizacemi, ke své trestné činnosti využívají zejména fiktivní firmy, ochotny jsou zapojit se do libovolné trestné činnosti, v poslední době byl v souvislosti zejména s násilnou trestnou činností zaznamenán vysoký počet osob pákistánského původu, které mají převážně zakázaný pobyt v zemích západní Evropy.

2. 3. Jednotlivé formy organizovaného zločinu

Tento materiál popisuje situaci v jednotlivých dílčích oblastech organizovaného zločinu v ČR jen orientačně, další informace jsou obsaženy ve Zprávě o bezpečnostní situaci za rok 1999 a v jednotlivých dílčích koncepčních materiálech, zabývajících se jednotlivými formami kriminality. Podrobnosti jsou uváděny jen v souvislosti s identifikací problému, na který je třeba v rámci této koncepce reagovat.

a. Nelegální obchod s drogami

Česká republika zůstává jedním z center organizátorů mezinárodního obchodu zejména heroinem a kanabisovými produkty. Organizátoři nepřicházejí do styku se zásilkou, v ČR si najímají kurýry nebo firmy, které zajišťují přepravu zásilek. ČR je cílovou zemí pro všechny druhy omamných a psychotropních látek (dále OPL) s výjimkou cracku - zdejší zločinecké prostředí je zapojeno do nelegální výroby a přepravy drog, do nelegální výroby a obchodu prekurzory, do praní peněz z výnosu nelegálního obchodu s drogami. ČR zůstává v obchodu s OPL centrem působení zločineckých organizací, zejména Kosovských Albánců a Nigerijců, v průběhu roku 1999 byla prvně zjištěna skupina distributorů OPL občanů Vietnamu, do obchodu s heroinem se pravděpodobně zapojují ruskojazyčné organizované skupiny, roste zapojení občanů ČR do nelegálního obchodu s heroinem, bílý heroin zůstává v podmínkách ČR doménou nigerijských organizátorů.

ČR byla vybrána organizátory mezinárodního obchodu s OPL za tzv. ”bezpečnou zemi”, a to zejména pro příliš liberální podmínky pro uznání legálního pobytu na našem území (před účinností nového zákona o pobytu cizinců), jednoduchost zakládání krycích firem s relativně nízkými náklady pro jejich provozování a prakticky pro bezrizikové praní ”drogových” peněz, nízké tresty ukládané za drogové delikty i vysokou pravděpodobnost uchránění majetku získaného z drogových obchodů před propadnutím.
b. Nezákonný obchod s lidmi, převaděčství

Současný směr nelegální migrace potvrzuje, že Česká republika zůstává převážně tranzitním státem, charakter této trestné činnosti se v podstatě nemění, převaděčství je v současné době vysoce organizovanou činností, část skupiny zajišťuje rekrutování běženců v domovských zemích, část zajišťuje jejich přepravu z výchozí do cílové země (v roce 1999 bylo Policií ČR registrováno na 32 000 osob, které nedovoleně přestoupily hranice naší republiky).

V oblasti obchodu s lidmi7) nedošlo ve sledovaném období k zásadním změnám: české dívky jsou lákány za jiným účelem do zahraničí a zde pak jsou nuceny k prostituci, v dovozu dívek převládá národnost ukrajinská, slovenská a ruská, v poslední době dívky z Thajska, JAR a Mongolska. Česká republika je také zdrojovou zemí při obchodování s lidmi - muži (mladí muži odcházejí pracovat do zahraničí v sexuální oblasti a poté se stávají obětmi obchodování s lidmi nebo jiné násilné i mravnostní kriminality).

Obchod s lidmi váže na sebe závažnou trestnou činnost - organizovanou prostituci, obchod se ženami a s dětmi, ohrožování mravnosti, praní špinavých peněz (k tomu slouží především erotické kluby), problémem zůstává, že problematika prostituce není dosud legislativně upravena8). Organizované zločinecké struktury vykazují v oblasti obchodu s lidmi určité rozdělení území. Význam při odhalování těchto případů má mezinárodní spolupráce i spolupráce s nevládními organizacemi zabývající se problematikou obchodu s lidmi.
c.

Nelegální obchod se zbraněmi, výbušninami a radioaktivním materiálem

Situace v oblasti nelegálního obchodu se zbraněmi a výbušninami zůstává téměř totožná jako v předchozích letech - stále trvá zájem o nelegální prodej a nákup výbušnin, zbraní a munice, přičemž výbušniny jsou odcizovány z prostředí, kde dochází k jejich průmyslovému využití, střelné zbraně jsou na černém trhu nabízeny bez výrobních čísel s možností adaptovat na zbraně tlumič, ke kompletaci dochází v domácích dílnách. Osoby zabývající se nelegálním obchodem se zbraněmi a výbušninami se vyskytují převážně mezi těmi, jejichž předmětem podnikatelské činnosti je obchod se zbraněmi, mezi osobami, které mají nebo měly přístup ke zbraním v rámci Armády České republiky a sběrateli historických zbraní. Trvá snaha prodat tento materiál do embargovaných oblastí nebo prodávat větší množství, než je uvedeno v licenčním povolení (pravděpodobně dochází ke korupci státních úředníků), nedovolené ozbrojování a ilegální obchod se zbraněmi bude mít stoupající tendenci.

Rovněž v oblasti nelegálního obchodu s radioaktivními materiály je situace v ČR stejná jako v minulých letech: většina těchto materiálů pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu, existuje řada vazeb občanů z bývalého SSSR na občany ČR, kteří jsou zapojeni do těchto nelegálních obchodů, využívány jsou sítě krycích firem, kromě klasických radioaktivních materiálů jsou na ilegálním trhu nabízeny i zdroje ionizujícího záření, existuje přímé nebezpečí zamoření radioaktivními látkami osob nebo přírodního prostředí. V dalším období lze předpokládat i nadále stoupající tendenci v oblasti nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu.
d. Násilná trestná činnost

Roste ”profesionalita” pachatelů, jsou zaznamenány pokusy o působení na svědky i justiční orgány, s násilnými projevy úzce souvisí vydírání. Řada vražd je prováděna na objednávku, pachatelé po spáchání trestného činu ihned opustí naše území, roste agresivita a brutalita pachatelů, dochází k devastaci oběti, nejaktivnější jsou skupiny občanů z bývalého SSSR, např. dagestánská (vybírání tzv. ”mýtného”, zaměřuje se též na řidiče kamionů převážně z Litevské republiky), čečenská atd., specifickou skupinou jsou v tomto ohledu Asijci - trestnou činnost páchají skoro výhradně na svých krajanech. Byly zaznamenány případy použití teroristických metod organizovaným zločinem a existuje i podezření na organizování výcviku k teroristickým aktivitám na území ČR.
e. Padělání

V problematice padělaných peněz se ČR stala ze země spotřebitelské zemí tranzitní, což je dáno zvýšenou prevencí. Průběh minulých let byl rozkolísaný, výkyvy byly zaznamenány u české i zahraniční měny, problémem byly padělky v nominální hodnotě 5.000,- Kč a bankovky USD, vzestupná tendence byla evidována i u dalších platebních prostředků (šeky, směnky, kreditní karty atd.).

V oblasti padělaných dokladů, veřejných listin, telefonních karet atd. se ČR naopak stává padělatelskou velmocí, což mimo jiné vede k latentní trestné činnosti ekonomického charakteru. Problémem je neexistence celostátní evidence špičkových kopírovacích přístrojů jako např. v některých zemích západní Evropy. V budoucnu lze předpokládat zájem distributorů padělků o českou měnu, vzrůstat bude kvalita padělků, předpokládá se růst objemu padělaného zboží.
f. Korupce

Formy korupčního jednání organizovanými zločineckými strukturami se v ČR projevují v oblasti politické, společenské a ekonomické.9) Formy korupčního jednání se většinou policejními metodami daří prokázat jen velmi obtížně, a to nejen v ČR. Dochází k zintenzivnění forem korupčního jednání, zejména trestné činnosti veřejných činitelů (§ 158 trestního zákona v převážné míře spojeného se spácháním trestného činu podvodu dle § 250 trestního zákona).
g. Finanční kriminalita, praní špinavých peněz

Mezi nejčastěji využívané formy "praní špinavých peněz" patří realizace tzv. kolečka - realizace a propírání "špinavých peněz" v souvislosti s obchody na burze nebo středisku cenných papírů nebo přimíchávání těchto finančních prostředků k legální formou získaným financím (do tržeb, výnosů atd.). Při neexistenci centrálního informačního systému je problémem prokázání původu "praných" finančních prostředků. Dochází k převodu "legálních zisků" (v případě pokud se nepodaří prokázat, že pocházejí z trestné činnosti) do zahraničí, oproti minulým rokům se přece jen začíná dařit rozkrývat tuto trestnou činnost ve spolupachatelství (jestliže byl evidován v roce 1998 a v roce 1999 vždy 1 trestný čin dle § 9 k §148 - spolupachatelství na zkrácení daně, za 1. pololetí 2000 to již byly 4 trestné činy), řadu poznatků o převodech finančních prostředků z podnikatelské činnosti čínských a vietnamských obchodníků ve spojení se zločineckým prostředím se zatím nedaří prokazovat, dalšími závažnými případy jsou finanční podvody (např. v souvislosti s poskytování subvence, s ukládáním kapitálu, s poskytováním úvěrů, s likvidací podniku, konkurzního a vyrovnávacího řízení a se zvýhodňováním věřitelů nebo dlužníků) 10).
h. Oblast movitého kulturního dědictví11)

Nejčastěji jsou napadány církevní objekty, v popředí zájmu jsou stále umělecká díla, evidován je nárůst počtu krádeží na hřbitovech, pachatelé zaměřují svoji pozornost na mobiliární fondy. Cílený výběr odcizovaných předmětů dokladuje zejména růst zjištěných škod. K  nevyčíslitelným škodám dochází při nezákonném vývozu archiválií a vzácných tisků. Policie ČR stále získává poznatky o rabování archeologických lokalit.
i. Krádeže motorových vozidel

Pachateli jsou jak občané České republiky, tak cizinci, organizované krádeže motorových vozidel (krádeže motorových vozidel jako takové tvoří jednu třetinu majetkové trestné činnosti) jsou výrazně usnadňovány problémy s evidencí motorových vozidel: zpracování dat není on-line, ztrácí se identita vozidla, dochází k tzv. evidenčnímu praní (odcizené vozidlo je během několika dní několikrát odhlášeno a přihlášeno na různých okresech prostřednictvím nastrčených bílých koní, při každé přeregistraci může dojít k cílené ztrátě informací). Dalším problémem je nemožnost kontroly VIN (přitom je lze např. lepit na čelní sklo automobilu), nedostatečné postihy za jeho falzifikaci. Ke ztrátě identity vozidla je často používáno tzv. úředního čísla. Analýzy12) dokázaly, že statisticky nejpravděpodobněji dochází k legalizaci odcizených vozidel pomocí výměny identifikačních čísel u vozidel Chrysler a Jeep, následují vozidla Peugeot, BMW, Citroen, Mercedes. Lze doložit, že zájem organizovaného zločinu se zvyšuje u vozidel, kde je lehce odstranitelný identifikační štítek - např. u francouzských automobilů. Dalším faktorem může být cena pohonných hmot - vzrůstá zájem o dieselové motory. Je doložitelné, že u těchto vozidel s vysokým meziročním nárůstem krádeží dochází současně ke geometrickému růstu počtu přidělených úředních čísel - přitom tyto typy vozidel v počtu vážných nehod nijak vážně nepřevyšují ostatní tovární značky13). Další formou legalizace vozidla je využití institutu tzv. přestavby vozidla - kombinací využití dokumentů od starého vozidla a fiktivní, jen administrativní přestavby.

Odcizená vozidla jsou převážena do zahraničí nebo, po získání dalších potřebných dokladů (zahraniční technický průkaz, kupní smlouva, celní odbavení atd.), jsou přihlašována do evidence v ČR, snahou pachatelů je získat vozidlo s originálními klíči i s pravými doklady, zaznamenáno bylo zvýšení počtu pojišťovacích podvodů. Podstatná část vozidel zůstává v ČR - jsou to totiž staré škodovky (tvoří 44% odcizených vozidel).

Přesto, že v posledních dvou letech došlo ke snížení počtu těchto krádeží, značně vzrůstají zjištěné škody.
j. Kriminalita v oblasti dopravy a spojů

V oblasti dopravy a spojů do kategorie organizovaného zločinu lze přiřadit tyto formy a metody trestné činnosti: * krádeže přepravovaných nákladních zásilek, * přepadávání pošt * okrádání cestujících ve vlacích, * nelegální migrace, * krádeže barevných kovů.

V oblasti drážní dopravy se zájem pachatelů i nadále soustřeďuje zejména na napadání vozových zásilek se spotřebním zbožím, potravinami, pohonnými látkami a motorovými vozidly. Nadále přetrvávají krádeže barevných kovů a jejich slitin. Jedná se především o škody na trat'ovém a staničním zabezpečovacím zařízení a zařízení železničních vozů. Vlaky mezinárodní osobní přepravy jsou využívány cizími státními příslušníky i jako tranzitní prostředek k ilegálnímu vstupu na území České republiky nebo k ilegálními tranzitu do zemí Evropské unie. Cizinci využívají zejména technických dutin železničních vozů k ilegálním přechodům. Policie České republiky organizuje preventivní akce k odhalení těchto cizinců, včetně jejich převaděčů. Je však nutné konstatovat, že i přes přijímaná opatření a jejich úspěšnost, tato forma je převaděči i nadále využívána, neboť zadržení cizinců je o jejich zisky nepřipravuje.

V roce 1999 byla při Ministerstvu dopravy a spojů ustanovena Meziresortní komise pro bezpečnost v železniční dopravě, která se zabývala problematikou útoků přepadových skupin na noční rychlíky, převážně lůžkové vozy, ke kterým dochází na území České republiky.

V oblasti poštovních služeb 1999 byl zaznamenán mírný meziroční pokles celkového počtu případů loupežných přepadení poštovních objektů, zaměstnanců a kurzů.

Nejvíce trestných činů bylo spácháno jako loupežná přepadení pošt. Výrazně však narostla razantnost provedení činů, brutalita pachatelů a podíl pachatelů z řad cizinců. V průběhu roku 1999 se již plně projevil pozitivní přínos komplexních zásahů k posílení ochrany osob a majetku České pošty, kterými bylo reagováno na prudký nárůst případů přepadení v roce 1997. Zejména byl zvýšen důraz na přednostní ochranu velkých pošt a ochranu peněžních hotovostí. Snížení škod je následkem těchto opatření, protože jsou přepadány menší a snadněji zranitelné pošty, které mají ale menší objem hotovosti.
k. Kriminalita proti životnímu prostředí

Tato kriminalita souvisí zejména se skladováním, přepravou a likvidací odpadů, nepovolenou těžbou dřeva a jeho vývozem do zahraničí. Česká republika je v mezinárodním kontextu známa jako země transitní s vysokou mírou nelegálních transakcí, rovněž dochází k porušování mezinárodní dohody CITES o ochraně ohrožených druhů flory a fauny.

2. 4. Shrnutí situace na scéně organizovaného zločinu v ČR

V dalším období bude pokračovat snaha zločineckých organizací co nejvíce svoji činnosti legalizovat, jejich činnost se zaměří především na vykoupení co největšího množství nemovitostí a pozemků. Zločinecké organizace budou usilovat o upevnění a rozšíření svého mocenského vlivu (korupce). V oblasti finančních podvodů lze dále předpokládat napojení arabských zločineckých skupin na obdobné skupiny z Velké Británie a Francie, pokračovat bude ve větší míře nelegální obchod s drogami, organizování nelegální migrace bude stále více lukrativnější záležitostí, lze očekávat zvýšenou aktivitu arabských zločineckých organizací spojenou s nelegálním obchodem se zbraněmi.

Aktivity organizovaného zločinu se budou zřetelněji projevovat jako komplexní forma páchání trestné činnosti zejména ve spojení s korupcí, drogami, násilnou kriminalitou, finanční kriminalitou, organizovanou prostitucí, obchodem s lidmi. Latentním rizikem bude možné spojení organizovaného zločinu s mezinárodním terorismem, vyloučeny nejsou projevy náboženského, etnického a politického terorismu. Trvalým zájmem zločinu bude nelegální prodej a nákup výbušnin, zbraní a munice. V budoucnu se předpokládá zájem distributorů padělků o českou měnu, vzrůstat bude kvalita padělků, předpokládá se růst padělaného zboží. Existuje předpoklad, že po vstupu ČR do EU vzroste zájem pracovníků ze zemí, v nichž je zájem o získání práce v ČR. S problematikou nelegální migrace souvisí i otázka nárůstu xenofobních nálad ve společnosti. V souladu s poznatky např. z Německa je správné se domnívat, že část struktur organizovaného zločinu se zcela vymaňuje ze svého kriminálního prostředí a etabluje se v legálním podnikání. O tom však dosud svědčí pouze indicie, jako napojování na legální obchodní struktury, mezinárodní svazky a zaměstnávání speciálních (finančních) poradců.

----------------------------------------------------------------------

OHLASY:

Tento uryvek zcela odpovida propagandisticke linii MV a soucasneho rezimu, tj. vynechava veskere zlocinne a poloilegalni organizace ze Zapadu navazane na CIA, MOSSAD, Rockefellerovu nadaci, ruzne pseudo"humanitarni" organicace typu Freedom House, skupinu Bilderbergeru apod. To posledni viz: 1) Maastrichtska zrada Attkinsona a Mc Whirtera, kterou najdete na moji strance:
http://homepages.msn.com/capitoldr/jirisoler/Maastrichtska_zrada.html

vcetne dodatku cerpanych jinde. Dale mohu doporucit
http://www.bilderberg.org ,
http://www.spotlight.org/08_22_00/Brun/brun.html
a
http://www.spotlight.org/Bilderberg_Page/bilderberg_page.html

Snad stoji za zminku, ze ucastnikem setkani Bilderbergeru v roce 2000 byl i Michael Zantovsky.

O propojeni nejvyssich spicek tohoto rezimu s temito mafiemi neni pochyb.

Jeste bych rad dodal, ze nejhorsi zlocinecka mafie pusobici v Cechach se jmenuje NATO.

Prosim, posilejte mi priste postu na tuto adresu, schranku na POST.CZ vybiram jen obcas.

Jiri Soler
jirisoler@hotmail.com

ohlas č. 2:
=================================================================
Ministerstvo vnitra zverejnilo zpravu o korupci v Ceske republice
-----------------------------------------------------------------

Korupce a trestna cinnost verejnych cinitelu v Ceske republice narusta. Podle zvlastni policejni sluzby, zodpovedne za odhalovani nejzavaznejsich pripadu korupce, je situace alarmujici, uvadi se ve zprave o korupci v CR. Zpravu, kterou projednavala vlada na sve stredecni schuzi, ve ctvrtek poskytlo ministerstvo vnitra. Sluzba pro odhalovani korupce a zavazne hospodarske trestne cinnosti (SPOK) loni zaznamenala narust vsech forem korupcniho jednani, uvadi se ve zprave, kterou vlade predlozil ministr vnitra Stanislav Gross. Z analyzy SPOK vyplyva, ze korupce roste stejne v politicke oblasti i ve verejnem a soukromem sektoru. Vyrazne stoupa zejmena zneuzivani pravomoci verejnych cinitelu v regionech, napriklad prednostu okresnich uradu, starostu a dalsich funkcionaru. Ceska verejnost povazuje korupci za jeden z nejzavaznejsich celospolecenskych problemu, uvadi se ve zprave. Korupci a hospodarskou kriminalitu v pruzkumu Institutu pro vyzkum verejneho mineni z lonskeho rijna oznacilo za velmi nalehavy problem 80 procent obcanu, coz je nejvice ze vsech hodnocenych oblasti. Za mene palcivy problem dotazani oznacili nezamestnanost, organizovany zlocin, obecnou kriminalitu ci socialni jistoty.

Podle mezinarodnich pruzkumu patri Ceska republika v ramci Evropy mezi zeme s nadprumernou korupci. Organizace Transparency International (TI), ktera zjistuje takzvany Index vnimani korupce, zaradila loni Ceskou republiku do stejne skupiny s Italii, Polskem a Litvou. Vetsi korupce je podle TI uz jen v Rumunsku, v Rusku a na Ukrajine.

Vilem Kato Katynek, Editorec, Radijo Erevan, Stanicia Praga, Cesskaja gubernija, Zpravy: 16.2.2001
(zasláno prostřednictvím V. Kusky)