GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
Mezinárodní konference o globalizaci, Ostrava 2003, referátyGlobalizace versus národní identita na české mediální scéně

Václav Štětka

Ve svém příspěvku se budu zabývat otázkami po vlivu procesů ekonomické a kulturní globalizace na mediální
scénu v České republice. V první části bych rád nastínil některé teoretické koncepty vztahující se ke globalizaci
médií a k otázkám změny tradiční (ve smyslu moderní) role masových médií jako prostředků symbolické
integrace národa a reprezentace národní identity. V druhé části se pokusím prezentovat danou problematiku
na konkrétním, aktuálním případě – na mediální scéně České republiky, která je – stejně jako mediální prostory
jiných postkomunistických zemí střední a východní Evropy – objektem ekonomického zájmu transnacionálních
mediálních korporací a současně místem střetu zahraniční/globální mediální kultury s reprezentacemi kultury
národní.

Tématika médií jako neodmyslitelných průvodců pozdně moderních společností bezpochyby patří v diskusích
o globalizaci k těm nejpopulárnějším. Ostatně je to právě kanadský mediální teoretik Marshall McLuhan, jenž
je dnes považován za jednoho z „otců zakladatelů" globalizačního diskurzu, a to díky jeho dnes hojně užívané
(až nadužívané) metaforické vizi „globální vesnice" (původně formulované v roce 1960), tedy sjednoceného
virtuálního prostoru, vznikajícího prostřednictvím působení elektronických médií. Kdykoli je třeba přinést
„důkaz" o rostoucím propojování světa, jsou to na jednom z prvních míst (vedle globálních spotřebních
symbolů jako Coca-Cola, McDonalds či Nike) mediální a komunikační technologie, které účastníkům takové
diskuse vytanou na mysli. Zajisté oprávněně: televizní stanice jako CNN a MTV jsou dnes dostupné na všech
kontinentech, Internet a satelitní mobilní telefony propojují nejvzdálenější a kulturně nejrozmanitější kouty světa.
Stále větší počet událostí se díky simultánní prezentaci na obrazovkách a stránkách novin v zemích celého světa
stává globálními událostmi – olympijské hry, smrt princezny Diany, mistrovství světa ve fotbale, útok na WTC
patří k těm nejcitovanějším. Znamenají tato fakta potvrzení globalizační teze? Vstupujeme do věku globálních
médií a globální komunikace – a pokud ano, jak se tato skutečnost promítne na naši percepci světa a formování
kulturních identit? Přinášejí globální média globální kulturu? To jsou v kostce hlavní otázky tohoto diskurzu;
otázky, okolo nichž se formují, podobně jako v případě obecné debaty o globalizaci, různé názorové platformy,
které se nyní pokusím stručně vymezit. Využiji k tomu účelu dichotomii Anthonyho Giddense (2000), který
hovoří o sporu mezi „skeptiky" a „radikály". V otázkách spojených s mediální globalizací tvoří radikálové – tedy
ti, kteří globalizaci vnímají jako reálný a historicky distinktivní jev – dvě antagonistické skupiny. První z nich
je formována zastánci optimistické verze mediální globalizace (David Held pro ně užívá termín hyperglobalisté),
která se opírá o teorii informační společnosti, jež se rozšířila koncem 80.letech jako určitá syntéza teorií post-
industriální společnosti (D.Bell) a teorií komunikačně-technologického determinismu (H.Innis, M.McLuhan).
Podle této teorie představují v současné společnosti nejcennější zdroj informace; dostupnost co největšího
množství informací/komunikačních technologií co největšímu množství lidí je chápána jako záruka individuální
emancipace i společenského pokroku. Myšlenkový zdroj nachází tato teorie v již zmíněné mcluhanově myšlence
„globální vesnice", jíž rozmach satelitního vysílání a zvláště Internetu v 90.letech dodal nová křídla, kterými
třepetají paradoxně jak příslušníci kyberprostorové subkultury, tak majitelé a ředitelé mediálních korporací, kteří
se do role budovatelů tohoto projektu proklamativně stylizují (např. Ted Turner, zakladatel CNN, či Bill Gates
se svým projektem informační superdálnice – propojení televize, počítače a Internetu). Tatáž idea vedla v rámci
tohoto paradigmatu v 80.letech k požadavkům na liberalizaci komunikačních trhů v západní Evropě, které měly
být otevřeny „svobodnému pohybu" (free-flow) informací. V něm je také mnohými spatřována garance
pro demokratizaci zemí s dosud autoritářskými režimy.
Kritická verze radikální perspektivy či kritický globalismus – můžeme-li se odvážit takového pojmenování –
naproti tomu poukazuje na to, že namísto předpokládané svobody až anarchie globální vesnice zde funguje
globální systém produkce a distribuce informací, ve kterém má hlavní slovo stále se snižující počet mezinárodních
či nadnárodních mediálních konglomerátů. Jejich hlavním cílem není služba veřejnosti, ale snaha dosáhnout
co největšího zisku a hájení zájmů svých investorů, popřípadě vlád zemí, odkud primárně pocházejí. Proces
oligo- až monopolizace světových komunikačních kanálů je vnímán jako nejen jako ohrožení základního lidského
práva na svobodu vyjadřování a přístupu k informacím (které přitom hyperglobalisté tak vášnivě obhajují),
ale jako ohrožení demokratických základů společnosti vůbec. Představitelé této linie vycházejí z teorií kritické
politické ekonomie a z konceptů kulturního imperialismu, který se v této modifikaci stává imperialismem
mediálním, šířícím pouze homogenizovanou, komodifikovanou globální kulturu a konzumní vzorce chování
(Herman, McChesney 1997). Kritikové se nicméně rozcházejí v názoru na možnosti nových informačních
technologií zvrátit tento trend: zatímco mnozí oslavují jejich subverzivní roli a demokratizační potenciál, ústící
v budování planetární internetové komunity, řada jiných se obává jejich počínající pacifikace prostřednictvím
včleňování do struktur existujících dominantních korporací.

Jak optimistické, tak kritické stanovisko se nicméně shodují na tom, že vzestup globálních médií a jejich
prostřednictvím zintenzivněný pohyb globálních kulturních toků budou mít (respektive již mají) dramatický
dopad na mediální sektory jednotlivých národních států, a na schopnost jejich médií udržet si svoji tradiční
národně-integrační funkci, tedy funkci té společenské instituce, která „zásobuje" obyvatele daného státu
kolektivními integračními mýty, narativy a sebeobrazy a prostřednictvím vtahování do jednotného komunikačního
prostoru zabezpečuje participaci občanů na demokratické diskusi. Netřeba zdůrazňovat, že taková funkce byla
a je v rámci národních států od svého vzniku vyhrazena především médiím veřejné služby, která byla všeobecně
zakládána s úkolem přispívat k budování a rozvíjení národa a jeho kultury.

Protipól oběma perspektivám může být s již zmíněnou licencí od Giddense nazván skeptickým
(tradicionalistickým) stanoviskem. To ve vztahu k mediální globalizaci nepopírá příliš očividný fakt rostoucí
globální difúze informací, symbolů a významů. Co popírá – nebo alespoň částečně zpochybňuje – je jejich podíl
na vytváření globální kultury při paralelní erozi kultur lokálních (národních). Argumentuje, že média jsou ve své
většině stále převážně národní/lokální, a to jak co do struktury vlastnictví, tak co do obsahů, které šíří. V tomto
paradigmatu se proto s ohledem na současné trendy v oblasti masových médií používá spíše označení
internacionalizace.

Máme-li prozkoumat legitimitu obou zmíněných perspektiv a konfrontovat ji s empirickými údaji a fakty,
nemůžeme tak učinit, aniž bychom se nepokusili onen poněkud všeobjímající a přitom neprůhledný termín
„mediální globalizace" alespoň částečně rozkódovat. Rád bych tak učinil prostřednictvím výčtu třech dimenzí,
označující jevy či trendy, které mají mezinárodní/globální dosah:
- dimenze technologická: celosvětové šíření komunikačních prostředků a technologií
- dimenze ekonomická: internacionalizace/globalizace mediálního průmyslu co do struktury vlastnictví
- dimenze kulturní: globální výměna mediálních žánrů i obsahů, resp. symbolů

S ohledem na omezený časový limit svého vystoupení s dovolením vypustím prvně jmenovanou dimenzi a budu
se věnovat otázce globalizace médií pouze na úrovni strukturální či ekonomické a na úrovni kulturní globalizace.

Co se týče ekonomické globalizace, tedy globálního šíření kapitálu zahraničních či nadnárodních mediálních
koncernů, ať již ve formě mezinárodního vlastnictví, produkce nebo distribuce, musí být chápána jako součást
příbuzných procesů, typických pro kapitalismus tekuté modernity, zejména vlastnické koncentrace (integrace)
a technologické synergie (konvergence), směřujících k redukci podnikatelské nejistoty a ke snížení rostoucích
produkčních nákladů (Croteau, Hoynes 2001). Přestože tyto procesy probíhaly v dějinách kulturního průmyslu
v určité míře prakticky po celou dobu, v posledních dvou dekádách se výrazně zintenzívnily díky změně
strukturálních podmínek, které vymezovaly fungování většiny západních (tj. západoevropských
a severoamerických) mediálních sektorů. Ty v 80.letech vyústily v rozsáhlou vlnu liberalizací a deregulací, která
se v 90.letech přelila do postkomunistických států i do řady zemí tzv. Třetího světa. V průběhu posledních let
se tak na světovém mediálním trhu etablovalo několik velkých korporací, které někteří kritici považují vzhledem
ke stupni jejich horizontální i vertikální koncentrace za faktický globální oligopol (Herman, McChesney 1997).
Za za skutečně „globální" korporaci (tedy s nárokem na plný význam toho slova) však může být považována
pravděpodobně pouze News Corporation, vzhledem k tomu, že má podíly v různých odvětvích mediálního
a kulturního průmyslu na čtyřech kontinentech – v severní i jižní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Podle
vyjádření jejího majitele, australského magnáta Ruperta Murdocha, je dnes televizní vysílání zprostředkované
satelitními a kabelovými systémy News Corp. v principu dostupné třem čtvrtinám světové populace (Croteau,
Hoynes 2001:131). Díky rozvinuté diagonální a mezinárodní koncentraci je News Corp. schopna zajistit
propagaci a cirkulaci jediného produktu v různých zemích světa v několika různých typech médií – na filmovém
plátně, videokazetách, satelitní i kabelové televizi, na knižním a novinovém trhu, na internetu. Ostatní obří
korporace, jako jsou Time-Warner, Walt Disney Company, Viacom, Sony nebo Vivendi/Univeral, netvoří
v pravém slova smyslu „globální", ale maximálně „transatlantická" impéria – jejich vlastnické struktury jsou
rozloženy převážně mezi Evropou a Severní Amerikou. Tento fakt nicméně sám o sobě nikterak neumenšuje
obavy ohledně konzervace trhu, redukce diverzity mediálních obsahů, šíření plytké komercializované kultury
nebo ohledně blokování investigativní žurnalistiky a „nevhodných" informací ze strany majitelů, akcionářů
a inzerentů těchto obřích korporací, což jsou všechno empiricky podložené trendy, jakkoli v různých zemích
zakoušené s různou intenzitou. Jedním z nejcitovanějších dokladů důvodnosti podezření z omezování novinářské
svobody globálními koncerny je případ z roku 1994, kdy Rupert Murdoch stáhl na žádost čínské vlády z nabídky
své satelitní sítě STAR TV zpravodajský kanál BBC, který zveřejňoval kritiku činské politiky, a osobně se také
postaral se o to, aby jeho vydavatelská společnost HarperCollins nepublikovala memoáry bývalého guvernéra
Hong Kongu Chrise Pattena jako osoby čínskému režimu velmi nepohodlné (Hesmondhalgh 2002).

Přejděme ke kulturní dimenzi mediální globalizace, kde proti sobě stojí dvě hlavní konkurenční teorie: teorie
kulturního imperialismu a teorie kulturní hybridizace. Spory o existenci či neexistenci mediálního imperialismu
jsou neodbytným průvodcem difúze „západních" komunikačních technologií a zejména jejich obsahů do zemí
Třetího světa. Tento koncept vyzvedává tři hlavní argumenty: vnucení západních (amerických a/nebo jiných)
kulturních produktů nezápadním společnostem; homogenizující vliv západní kultury, rozšiřující se po celém
světě; zničení původních tradic těmito kulturními vlivy a následné přenesení hodnotových systémů ze Západu.
Na oblast médií aplikoval poprvé tuto teorii Herbert Schiller ve své knize Masová komunikace a americké impérium (1969), kde popisoval mechanismus americké „elektronické invaze" jako novodobé, sofistikované
verze kolonialistické politiky. Vrcholu své popularity dosahovala teorie mediálního imperialismu v 70.
a počátkem 80.let, kdy sloužila jako ideový podklad řady konferencí, zpráv a deklarací UNESCO. V nich
zástupci rozvojových zemí požadovali vytvoření a implementaci Nového světového informačního
a komunikačního řádu (NWICO), který by jim pomohl zbavit se statutu komunikační periferie a zároveň
vybudoval hráz na obranu jejich národních kultur proti infiltraci západních vlivů (Golding, Harris 1997).
Po neúspěchu těchto snah byla teorie mediálního imperialismu na čas odložena; vrátila se ovšem v 90.letech jako
součást globalizačního diskurzu, přičemž v některých radikálních interpretacích, zvláště z oblasti severoamerické
politické ekonomie, je chápána přímo jako synonymum globalizace médií (Hesmondhalgh 2002:175).

Tato teorie měla v době svého vzniku, v 60.letech, své nepochybné empirické podloží: většina zemí, kde
se rozbíhalo televizní vysílání, neměla dost prostředků na vlastní produkci, takže brala za vděk levnějším
americkým zbožím. Dnes však již různé statistické údaje tento závislostní wallersteinovský model „Centrum-
Periferie" do značné míry problematizují. Je jisté, že jednosměrný vliv a závislost na cizích zdrojích stále
přetrvává v oblasti globálního mediálního zpravodajství – dominantní zpravodajské agentury (Associated Press,
Agence-France Press a Reuters) jakož i nejvýznamnější světové zpravodajské stanice (CNN International, BBC
World a Sky News) jsou euroamerického původu (Boyd-Barrett 1997). Naproti tomu v oblasti televizní
a filmové tvorby se v posledních dvaceti letech objevila nová střediska produkce, z nichž některá na regionální
úrovni převyšují vliv „západních" korporací či dokonce obracejí mediální toky zpět k „Centru"; příkladem mohou
být i u nás dobře známé latinskoamerické telenovely (pocházející zejména z produkce brazilské společnosti Globo
a mexické Televísia), anebo fenomén Bollywoodu, tedy indického filmového průmyslu (B jako Bombaj), jehož
produktivita převyšuje Spojené státy téměř o polovinu. Vznik těchto silných regionálních center, k nimž je možné
připočítat Hong Kong a Tchajwan pro čínsky mluvící populaci Asie (a severní Ameriky) a Egypt pro arabský
svět, vede některé autory k formulaci teze, že hlavním trendem posledních 20 let na televizním trhu nebyla
globalizace, ale právě regionalizace, projevující se existencí několika geokulturních trhů, skutečných i virtuálních
prostorů spojených zeměpisnými charakteristikami, ale zejména historií, jazykem a kulturou. Kulturní výměna
se tedy odehrává primárně v jejich rámci. Ekonomicky nejsilnější je anglofonní trh (USA, Británie, anglofonní
část Kanady, Austrálie, anglicky mluvící Karibik aj.), dále trh západoevropský (EU), latinskoamerický (napojený
na další země s románskými jazyky, jako je Itálie a Francie), frankofonní trh (Francie a její bývalé kolonie),
arabský světový trh, čínský a indický trh a nakonec trh jihovýchodní Asie. Tento názor, v němž cítíme inspiraci
známým Huntingtonovým členěním světových civilizací, zpochybňuje – přinejmenším v krátkodobé perspektivě
– možnost univerzálního prosazení globální mediální kultury, zejména pak v té podobě, která by byla pouhou
difúzí kultury „Západu". Jak říká Ulrich Beck (1998:53), jen málokterá teorie byla v poslední době tak
jednoznačně vyvrácena jako ta, která popisuje kulturní globalizaci jako homogenizaci („McDonaldizaci"). Tato
teorie podceňuje nejen dynamiku globálních procesů, ale především jejich ambivalenci. Globalizaci je nemožné
oddělit od jejího dvojčete, jímž je lokalizace; a právě hra těchto dvou konceptů, Rolandem Robertsonem příhodně
zvaná glokalizace, může – například skrze posilování místních vazeb a identit jako způsobu hledání autenticity
v globalizovaném světě – docela dobře vést ke zvyšování různosti namísto uniformity, ke vzniku nejrůznějších
hybridních kultur a identit. Na to ovšem přichází velmi rychle i samotný globální kulturní průmysl, který
se nutnosti lokálního marketingu aktivně přizpůsobuje. Lokalismus je tedy z jeho hlediska strategií usilující
o diverzifikaci, fragmentarizaci a hledání nových odbytišť (Beck 1997:86).

Další argument proti kulturně homogenizační tezi poskytují výzkumy publika, které ukazují, že celosvětově jsou
takřka ve všech televizních žánrech (vyjma hraných filmů, kde je globální převaha Hollywoodu stále patrná –
např. v Evropě je podíl filmů z hollywoodských studií více než 70%) nejpopulárnější pořady z domácí produkce.
Diváci vykazují obecně tendenci reagovat na „kulturní slevy", tj. volit lokální nabídku v lokálním jazyce proti
neznámé, cizí řeči a dabingu. Jeremy Tunstall ve své srovnávací analýze ukázal, že již v roce 1977, tedy v době
největšího ohlasu teorie mediálního imperialismu, byla většina televizních programů v nejsledovanějším čase
(prime-time) původem lokální; buďto produkovaná přímo v rámci „domácího" národa, anebo pocházela ze země
s příbuznými jazykovými a kulturními tradicemi. Programy z USA – oproti domácí produkci výrazně levnější –
byly primárně nasazovány na vyplnění televizního času s obecně nižší sledovaností. Toto své zjištění Tunstall
o dvacet let později na adresu Evropanů víceméně zopakoval (v čemž se shoduje s řadou dalších výzkumníků).
Cituji: „Evropané jsou mediální nacionalisté, kteří upřednostňují svá vlastní národní média ve svém vlastním
národním jazyce. Všude v Evropě se lidé spokojeně vozí v německých autech, užívají italské ledničky
a konzumují francouzská vína a sýry. Ale jen málo cizinců chce číst francouzské noviny, sledovat italské televizní
programy nebo poslouchat německou populární hudbu. Existují pouze dvě výjimky z tohoto pravidla. Zaprvé,
lidé budou akceptovat média ze sousedního státu se stejným jazykem… Francouzsky mluvící (jižní) Belgičané
věnují okolo 30% televizního času kanálům původem z Francie; stejně tak občané Irské republiky věnují okolo
30% času televizním kanálům původem ze Spojeného království (Severního Irska). Ale kromě těchto (jazykově
příbuzných) výjimek se obecně neprojevuje velký zájem o média ze sousední země. … Druhá výjimka z pravidla
národní preference se týká amerických médií. V průměru 20-30% souhrnného evropského vysílání zahrnuje
hollywoodské či americké programy. Tato proporce je nejvyšší mimo večerní hlavní vysílací čas a v zemích
s menší populací." (190-191)

Česká mediální scéna: koncentrace a etnocentrismus

Rád bych nyní přešel z obecné teoretické na konkrétní empirickou rovinu a pokusil se otestovat výše zmíněné
trendy a dimenze mediální globalizace na příkladě české mediální scény.

Pramenem pro deskripci první z obou dimenzí, tedy strukturálně-ekonomické, mi byla převážně zpráva
„Zahraniční vlastnictví ve středo- a východoevropských médiích", publikovaná v červnu letošního roku
Evropskou novinářskou federací v Bruselu. Podle ní je v Česká republice v rámci tohoto regionu soustředěn
druhý největší objem zahraničních mediálních investic po Polsku. Na českém mediálním trhu působí v současné
době prostřednictvím svých poboček, dceřinných společností či podniků se společnou majetkovou účastí (joint-
ventures) řada zahraničních, mezinárodních či nadnárodních mediálních korporací. Tak jako do většiny ostatních
středo- a východoevropských zemí, i do ČR směřuje v této oblasti převážně západoevropský kapitál.
Ponecháme-li stranou specifickou oblast hudebního průmyslu, pak je přítomnost amerických (či většinově
amerických) společností soustředěna na trh s kabelovými televizemi, kde se dominuje firma UPC, poskytovatel
kabelového a internetového připojení, většinově vlastněná jedním z nejexpanzivnějších telekomunikačních
koncernů současnosti Liberty Media. Na tomto poli vyvíjí své aktivity v ČR také globální „jednička", mediální
gigant Time-Warner, prostřednictvím divize HBO Central Europe, spoluvlastněné kromě Time-Warner ještě
dalším americkým koncernem Walt Disney Company a japonským Sony (HBO nabízí 4 kompletní kabelové
programy češtině). Stále horkou stopu za sebou zanechává více než pětileté působení Central European Media
Enterprises (CME) amerického magnáta Ronalda Laudera, které ukončil v roce 1999 svérázným způsobem
Vladimír Železný, a nutno říci že za potlesku velké části veřejnosti; potlesku, který ustal teprve letos na jaře, kdy
arbitrážní soud nařídil České republice zaplatit Lauderovi 10 miliard korun jako kompenzaci za porušení smlouvy
o ochraně investic, čímž onu radost nad tím, že je TV Nova konečně v českých rukou, poněkud pokazil.

Co se týče evropských vlastníků, v audiovizuálním sektoru má významné místo francouzský koncern Lagardére
Group, který vlastní celoplošné rozhlasové stanice Evropa2 a Frekvence1. Tento koncern má také podíl
ve společenských magazínech Elle, Premiere, Quo a Marianne. Tomuto trhu – tedy trhu společenských časopisů –
vévodí s ovšem 26% podílem jiný koncern, a sice finská společnost Sanoma Magazines International, která
kontroluje vydavatelství Stratosféra s nabídkou titulů jako Vlasta, Ring, Květy, Puls a další. Celkově však
sektoru tištěných médií dominují německé firmy. O aktivitách společností Rheinische Post Group (vlastnící dva
ze čtyř nejvýznamnějších politických deníků v ČR, Lidové noviny a MF Dnes) a Passauer Neue Presse je česká
veřejnost, domnívám se, informována nejlépe, jakkoli opožděně, neboť tyto informace začaly směrem
k veřejnosti proudit prakticky až ve chvíli, kdy si obě skupiny kartelovým způsobem rozdělily trh celoplošných
a regionálních deníků, čímž se zvláště Pasovští zapsali do dějin – na regionální tisk v Čechách a na Moravě mají
dnes faktický monopol.

Z dalších společností má nejvýznamnější pozici švýcarský Ringier, vydávající deníky Blesk a Sport či týdeníky
Reflex a Televize. Na trhu s časopisy pro ženy má pevné místo koncern Hubert Burda, vydávající tituly jako
Katka, Burda, Svět ženy atd. Další německý vydavatelský dům, Axel Springer Verlag, se zaměřuje na mládež
(Popcorn, Top dívky) a na motoristy (Svět motorů, Auto Tip); vydává také Playboy. Společnost Bauer
produkuje dívčí a ženské týdeníky (Bravo, Dívka, Žena a život, Tina), a to uniformně pro ČR, Polsko
a Rumunsko. Řadu specializovaných titulů a také nejčtenější programový časopis v ČR – TV magazín – vydává
společně s Passauer Neue Presse německý gigant Bertelsmann, který působí i v jiných mediálních sektorech
v ČR a podle vlastních slov již od roku 1992 usiluje „o pozitivní ovlivnění české kultury, a to prostřednictvím
knih, časopisů, hudby či elektronických médií", jak se lze dočíst na jeho webových stránkách
(www.bertelsmann.cz). Zbývá ještě zmínit se o koncernu Georg von Holtzbrinck, který má v joint-venture
s americkým Dow Jonesem většinový podíl ve vydavatelství Economia, vydávajícím deník Hospodářské noviny
a týdeník Ekonom.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že převážná část trhu s tištěnými médii je v tuto chvíli v rukou zahraničních
vlastníků. Ve středoevropském kontextu to není žádná výjimka – podobná situace je např. v Polsku či Maďarsku,
kde 80% resp. 83% tisku má zahraniční majitele. Evropská novinářská federace (a řada dalších organizací,
bohužel povýtce zahraničních) nicméně varuje:
„Fakt, že velká část tisku je v zahraničních rukou, má pro Českou republiku několik důsledků. Jedním z nich je
neschopnost českého tisku vykonávat důležitou roli veřejného hlídacího psa, protože zahraniční investoři nechtějí
vyvolávat kontroverze podporou investigativní žurnalistiky nebo kritizováním vlády v době krizí. Dalším je
nedostatek diverzity. Všechny české a moravské regionální noviny jsou kontrolovány německým vydavatelským
podnikem, který produkuje regionální tisk centrálně, pouze s malými variacemi v každém regionálním vydání."
(str.29)

Bohužel nemám k dispozici empirické výzkumy, které by se pokoušely prokázat souvislost koncentrace
vlastnictví českého tisku (do rukou několika německých společností) se změnami v obsazích, tedy s politicko-
ekonomickou (případně i kulturní) agendou daných listů. Obávám se, že takový výzkum dokonce ještě v ČR ani
proveden nebyl, snad díky obavám z narušení politické korektnosti. Veřejnost – včetně té odborné – je tak zatím
odkázána na dohady a spíše intuitivní soudy o podstatě těchto věcí, jako např. z pera Bořivoje Čelovského
či nedávno Jakuba Patočky. Jelikož ani já bych nepřidal nic jiného, opustím pro tuto chvíli danou problematiku
a budu se věnovat prezentaci některých dat, ilustrujících souboj zahraničních a domácích mediálních produktů/
obsahů o přízeň českého publika.

Začnu na českém filmovém trhu, který se po roce 1989 naplno otevřel západní a zejména hollywoodské produkci,
která od té doby na plátnech kin dominuje. Podíváme-li se nicméně na žebříček deseti divácky nejúspěšnějších
filmů za posledních dvanáct let, zjistíme, že je mezi nimi sedm českých a jen tři americké. První dvě příčky
zaujímají filmy z počátku devadesátých let, jejichž úspěch by se mohl vysvětlit ještě nevyvinutým systémem
distribuce filmů zahraničních a „hladem" českého diváka po příbězích vysvětlujících transformaci režimu
a legitimizujících režim stávající, tedy potřebou nalezení symbolických pomůcek pro konstrukci nové,
postkomunistické národní identity – tuto funkci, myslím, plnily s výjimkou desátého Discopříběhu 2 všechny
české filmy z této první desítky. Filmy jako Kolja a zejména Tmavomodrý svět – distribuovaný pod sloganem
„Film, na který bychom měli být hrdí", zcela nepokrytě až imperativně budujícím národní identitu – však přišly
do kin už v období zřetelné nadvlády Hollywoodu, a přesto dokázaly do kin přilákat stejné i větší množství než
nejdražší hollywoodské blockbustery.


Tabulka č. 1: Divácky nejúspěšnější filmy v českých kinech 1990-2002 (zdroj: Unie filmových distributorů)

produkce   Titulky/dabing   název   premiéra   počet    počet    tržby (v Kč)
                                  představení   diváků
CZ   0   Tankový prapor       1991   5 612   2 022 300   25 893 030
CZ   0   Černí baroni          1992   6 426   1 470 531   26 394 300
CZ   0   Kolja              1996   8 693   1 346 669   44 962 242
CZ   0   Tmavomodrý svět     2001   12 286   1 194 909   88 945 759
US   D   Jurský park          1993   6 892   1 159 662   32 735 066
US   T   Titanic             1998   6 400   1 061 864   79 730 841
CZ   0   Pelíšky             1999   8 704   1 060 375   62 124 085
CZ   0   Obecná škola          1991   6 079   1 040 162   13 066 190
US   D   Sám doma           1991   5 690   1 026 863   13 190 753
CZ   0   Discopříběh č.2        1991    5 120   985 113   12 649 904


Podobně jsou divácké preference rozloženy v případě televizní zábavy. Zde se jednotlivé celoplošné stanice
poměrně výrazným způsobem liší co do původu programové nabídky. Asi nebude překvapením, řeknu-li,
že Česká televize věnuje na obou svých kanálech až dvojnásobně více vysílacího času domácím programům než
její privátní konkurenti. Ve shodě se směrnicí Evropské komise „Televize bez hranic" (Television Without
Frontiers) také více než 50% jejích programů pochází ze zemí EU a kandidátských států. Největší podíl
zahraničních pořadů pochází z USA (v roce 2001 téměř 10%), jak ukazuje následující graf:

Graf č.1: Procentuální podíl zahraničních pořadů na celkové vysílací ploše ČT
Zdroj: (Prvních) 10 let České televize

Původ pořadů ve vysílání ČT 1992-2001 převzaté pořady zahraniční vlastní a převzaté pořady celkem % zahraničních pořadů na celkové vysílací ploše ČT
1992
2076 7461 27,8
1993
2821 13297 21,2
1994
4732 15336 30,9
1995
5589 15369 36,4
1996
5542 15188 36,5
1997
4936 15524 31,8
1998
4996 16029 31,2
1999
4830 17397 27,8
2000
5172 17568 29,4
2001
4461 17520 25,5


objem evrop. tvorby ve vysílání
ČT (1+2) (10 let České televize)
hodin podíl ZP % podíl CVP %
1993
1570 7461 27,8
1994
2363 13297 21,2
1995
3320 15336 30,9
1996
3390 15369 36,4
1997
2574 15188 36,5
1998
2901 15524 31,8
1999
3028 16029 31,2
2000
2784 17397 27,8
2001 - ČT1
5425,2 17568 29,4
2001 - ČT2
4186 17520 25,5

podíl ZP % - procenta z objemu zahraničních pořadů
podíl CVP % - procenta z celkové vysílací plochy


         1993      2001
Austrálie     0,7      0,3
Francie      2,2      2,3
Itálie      0,7      0,5
Kanada      0,5      1,2
Slovensko      1,3      1
SRN      3      2
USA      5,9      9,9
GBR      3      4,7
Euronews      0      1,4
Ostatní      3,9      2,2
Celkem      21,2      25,5


Celkový počet odvysílaných hodin zahraničních pořadů v letech 1992-2001 (země s větším počtem hodin než 1000):
USA
GBR
FRA
SRN
Slovensko
Itálie
Kanada
Austrálie


ChartObject podl zahraninch po?ad na celkov vyslac ploe T (%)

Chart podl zahraninch po?ad na celkov vyslac ploe T (%)


Soukromé televize nasazují zahraniční pořady, tedy zejména seriály a filmy, mnohem častěji. Bohužel v případě
TV Nova ani TV Prima nedisponuji souhrnným údajem o rozložení původu pořadů za celý rok, jako v případě
ČT, ale pouze statistikou z jediného týdne; komparace téže statistiky pro ČT1 s celoročním úhrnem mi nicméně
potvrdila, že týdenní vzorek je v tomto ohledu dostatečně reprezentativní a odchylky se pohybují v řádu několika
procent, takže pro ilustraci situace snad postačí.

Graf č.2: Procentuální podíl zahraničních pořadů na celkové vysílací ploše TV Nova
Zdroj: vlastní výzkum

Graf č.3: Procentuální podíl zahraničních pořadů na celkové vysílací ploše TV Prima
Zdroj: vlastní výzkum


Podíváme-li se tedy nyní na slíbené divácké chování, zjistíme, že české filmy si i na televizních udržují
srovnatelnou či dokonce vyšší sledovanost než zahraniční konkurence. Následující tabulka je výběrem z divácky
nejúspěšnějších filmů nasazovaných v hlavním vysílacím čase na TV Nova, ČT1 a TV Prima v roce 2001,
reprezentovaném čtyřměsíčním vzorkem. Jestliže masovou oblibu silvestrovského Mrazíka můžeme chápat jako
specifický fenomén, mající více společného s jistým typem rituálu než s preferencí určitého typu kultury, divácká
obliba nenáročných lidových komedií typu Slunce, seno a pár facek již vypovídá o preferenčním vkusu
většinového diváka, na kterého se TV Nova zaměřuje. Vysoká sledovanost hollywoodských filmů je samozřejmě
nepopiratelná, ale stejně tak vytrvalost, se kterou se majoritní český divák vrací k domácím filmům, pokud jsou
mu nabídnuty. Jako forma rituálního návratu k reprezentacím národní kultury by se dala popsat také obliba
českých (resp.československých) „princeznovských" pohádek, vysílaných pravidelně ve vánočním čase.
Nejúspěšnější filmy, uvedené v roce 2001 Českou televizí, spadají právě do tohoto období. Také televize Prima
zaznamenala ve vymezeném období největší divácký úspěch v žánru pohádek – adventní S čerty nejsou žerty
dosáhlo téměř polovičního podílu na publiku, tedy čísla pro Primu zcela ojedinělého.

Tabulka č.2: Filmy s nejvyšší sledovaností v hlavním vysílacím čase na TV Nova, ČT a TV Prima (výběr)
Zdroj: statistická analýza sledovanosti (program Golem), vzorek 03,06,09,12/2001

seriáy 2001 (březen, červen, září, prosinec)              
titul datum začátek konec Rating Projekce Share původ
NOVA              
Jake a Tlusťoch 4.9.2001 20:55:38 21:48:33 26,41 2221 56,36 USA
Na plnů plyn 6.3.2001 20:53:42 21:45:42 26,31 2212 57,21 SRN
Columbo 4.3.2001 18:15:14 19:27:59 21,45 1804 53,71 USA
Kobra 11 4.12.2001 18:37:51 19:26:28 21,13 1777 55,3 SRN
ČT1              
Špková Růženka 24.9.2001 20:02:35 20:53:23 32,99 2774 60,08 âR
Četnické humoresky 1.3.2001 20:05:19 21:17:01 30,26 2544 55,86 âR
Chalupáři 13.9.2001 20:03:49 20:53:30 26,61 2237 51,09 âR


Podobný obraz se nám naskytne při pohledu na údaje o sledovanosti v rámci formátu televizního seriálu. Zde se
projevuje komparativní výhoda České televize, která na rozdíl od svých konkurentů investuje do původní
dramatické tvorby, kterou pak nasazuje do prime-time, což, jak se zdá, diváci kvitují s povděkem. Jak ukazuje
tabulka č.3, americké detektivní seriály, které jsou ovšem nasazovány i do jiných časů, nedosahují takové obliby
jako české mýdlové opery typu Šípková Růženka (navazující na doposud nejúspěšnější seriál tohoto typu, Život
na zámku, který měl v roce 1997 sledovanost v průměru 34,4% při podílu na publiku 58,62%) a projekty typu
Četnické humoresky, nebo i reprízy oblíbených normalizačních seriálů, jako byli Chalupáři. Obliba letošní
(celkově již osmé!) reprízy Nemocnice na kraji města (cca 20% sledovanost prvního dílu) a dychtivost, s jakou je
očekáváno uvedení jejího pokračování (už jen 10 dní!), naznačuje, že divácký zájem o původní seriály je
v českém prostředí stabilní fenoménem.

Tabulka č.3: Seriály s nejvyšší sledovaností v hlavním vysílacím čase na TV Nova, ČT a TV Prima (výběr)
Zdroj: statistická analýza sledovanosti (program Golem), vzorek 03,06,09,12/2001

titul datum začátek konec Rating Projekce Share pÛvod
NOVA              
Mrazík 31.12.2001 17:34:11 18:58:36 33,32 2802 69,18 RUS
Slunce, seno a pár facek 26.3.2001 20:43:13 22:49:21 32,688 2749 67,62 âR
Copak je to za vojáka 19.3.2001 20:39:25 22:18:21 30,955 2603 63,05 âR
Muž se železnou maskou 8.9.2001 20:06:14 22:29:35 29,927 2517 61,07 USA
Pretty Woman 22.12.2001 21:49:18 23:58:06 29,033 2441 68,43 USA
Osobní strážce 30.12.2001 20:01:19 22:13:41 28,314 2381 50,59 USA
Pravdiví lidi 23.12.2001 21:01:42 23:32:41 28,225 2373 59,27 USA
Nevěsta na útěku 26.12.2001 21:10:27 23:12:34 27,859 2343 57,27 USA
Sestra v akci II. 11.6.2001 20:41:27 22:38:58 27,177 2285 59,34 USA
Discopříběh 2 5.3.2001 20:36:30 22:10:03 24,185 2034 51,67 âR
Pasti, pasti, pastičky 28.9.2001 22:05:56 0:24:59 20,504 1724 74,5 âR
ČT1              
Princezna ze mlejna 22.12.2001 20:01:34 21:47:34 30,357 2553 51,7 âR
Princezna ze mlejna II 24.12.2001 19:32:24 21:23:55 41,119 3458 66,36 âR
Tři oříšky pro Popelku 25.12.2001 20:00:16 21:23:34 28,978 2437 46,41 âR
PRIMA              
S čerty nejsou žerty 13.12.2001 20:05:31 21:50:09 25,699 2161 48,48 âR
Princezna Husopaska 24.12.2001 21:03:14 22:28:24 17,567 1477 30,37 âR


Zcela jedinečným jevem z hlediska teorie mediální integrace národa a symbolické reprezentace národní identity
je bezesporu televizní sport. Z nedostatku času zde nebudu tuto rozsáhlou a empiricky bohatou kapitolu podrobně
rozebírat; k ilustraci obrovského národně-integračního a mobilizačního potenciálu tohoto televizního žánru snad
postačí několik údajů, vypovídajících o divácké věrnosti českým národním barvám, míhajícím se při různých
sportovních kláních na obrazovce. Nejvyšší sledovanost každoročně vykazují zápasy hokejové a fotbalové
reprezentace, zejména při vrcholných akcích jako mistrovství světa nebo olympijské hry. Nejsledovanějším
přenosem roku 2001 (rating 35,9; share 67!) bylo finále MS v hokeji Česko-Finsko; o rok později to by
l čtvrtfinálový zápas olympijského turnaje Česko-Rusko (rating 30,3; share 63). V této souvislosti nepřekvapí
fakt, že vůbec nejsledovanějším pořadem, uvedeným Českou televizí v době elektronického měření sledovanosti
(t.j. po 1. červnu roku 1997), se stal přímý přenos příletu medailistů ze ZOH v Naganu do Prahy, jejich přijetí
prezidentem republiky a uvítání na Staroměstském náměstí v Praze: sledovanost činila 54,4 procenta dospělých,
to znamená, že si je nenechalo ujít 4 661000 lidí starších 15 let (což představovalo 79 z každé stovky diváků,
kteří danou dobu měli zapnutý televizor). Zdá se tedy, že televizní sport v době globalizace přetrvává jako jeden
z mála fenoménů, které dokážou přinejmenším na daný okamžik stmelit národ zprostředkováním virtuální účasti
každého jeho člena na společně prožívané ceremonii; nesouce tak štafetu předanou jim totemickými, resp.
náboženskými rituály a slavnostmi.

Posledním žánrem, na kterém si dovolím dokumentovat přetrvávající sílu nacionalistického diskurzu a národně-
integrační roli masových médií, je žánr televizního, resp. novinového zpravodajství. Využiji k tomu dílčích
výstupů obsahové analýzy hlavních zpravodajských relací ČT a Novy (jako zástupců audiovizuálních médií),
a titulních stran tří nejvýznamnějších českých politických deníků, Lidových novin, Mladé fronty DNES a Práva,
kterou jsem prováděl na vzorku třetiny roku 2001 – měsíce březen, červen, září a prosinec. Titulní strany byly
zvoleny kvůli potřebě redukce kvanta informací, ale také z toho důvodu, že nejvíce vypovídají o charakteru
editoriální politiky daného listu – sdělují, co jeho redakce považuje z hlediska zpravodajských hodnot za
nejvýznamnější. Základní výzkumnou otázkou této analýzy, kterou zpracovávám jako součást své disertační
práce, je, jak daná mainstreamová média zacházejí s kategoriemi „domácí" a „zahraniční", konkrétně jaký prostor
a význam dávají informacím referujícím přímo či nepřímo k České republice ve srovnání s informacemi o dění
v zahraniční, a v jakých kontextech se tyto informace vyskytují.

Základní tendence z hlediska struktury zpravodajství, která se rýsuje napříč všemi sledovanými médii, lze popsat
následovně: média preferují domácí zpravodajství, a to jak co do absolutního počtu článků, tak co do jejich řazení;
a informace o zahraničí jsou koncentrovány spíše do formátů krátkých zpráv a anoncí, resp. fleší (v TV
zpravodajství).

Mezi oběma sledovanými televizními stanicemi není z hlediska těchto bodů významnější rozdíl. 52% headlines –
úvodních šotů před začátkem vlastní relace – na ČT1 je věnováno čistě domácím událostem, 30% čistě
zahraničním; v případě hlavních zpráv je to 41%:23%. Naproti tomu více než polovina flash-headlines, tedy
oněch deseti-až dvacetisekundových obrazových zpráv s namluveným redakčním komentářem, se zabývá výlučně
zahraničím. Pokud budeme kumulovat topografické kategorie „domácí", „domácí se vztahem k zahraničnímu"
a „zahraniční se vztahem k domácímu", čímž dostaneme kategorii zprávy zasazené do národního interpretačního
rámce, rozdíly se ještě zvětší: v hlavním bloku napočítáme 76% „zpráv s národními sklony" oproti 24% zprávám
čistě zahraničním.

Tabulka č.4: Struktura zpravodajských příspěvků v „Událostech" na ČT1
Zdroj: vlastní analýza, 03,06,09,12/2001)

Na TV Nova vládne podobný obraz, s tím, že rozdíl mezi prostorem věnovaným domácím a zahraničním zprávám
je ještě markantnější než v případě ČT1. Celkem 72,5% headlines tvoří primárně domácí zprávy, jenom 27,5%
zprávy primárně zahraniční (kumulované hodnoty z prvního a druhého, respektive třetího a čtvrtého sloupce).
Flash-headlines jsou zaměřeny prakticky výlučně na zahraničí (91%). Hlavní blok tvoří ze 73,5% zprávy domácí
a z 26,5% zprávy zahraniční. Z těchto čísel lze usuzovat, že zpravodajství TV Nova preferuje a zvýznamňuje
domácí zprávy a marginalizuje zprávy zahraniční ve větší míře, než ČT1.


Tabulka č.5: Struktura zpravodajských příspěvků v „Televizních novinách" na TV Nova
Zdroj: vlastní analýza, 03,06,09,12/2001)

Výsledkem je na první pohled paradoxní situace: televizní stanice, která založila svůj počáteční úspěch
na zahraniční televizní produkci a sama vznikla zčásti na zahraničním kapitálu, ve svém hlavním zpravodajství
do jisté míry uzavírá českého diváka do české kotliny (resp.horno/dolnomoravského úvalu), a chce-li se tento
dozvědět více, co se děje v zahraničí, musí přepnout na veřejnoprávní kanál, kterému je na rozdíl od komerční
televize zákonem uložena povinnost rozvíjet národní kulturu. Tento paradox přestane být paradoxem,
uvědomíme-li si rozdíly ve složení publika obou televizí i možnosti ČT využívat síť svých stálých zahraničních
zpravodajů; argument se však dá i obrátit a zeptat se, proč není právě z těchto důvodů (zejména pak toho
druhého, který stojí poplatníky nemalé peníze) podíl zahraničního zpravodajství na ČT oproti Nově ještě vyšší.
Tématické rozčlenění jednotlivých příspěvků navíc ukazuje, že více než polovina příspěvků kódovaných jako
„pouze zahraniční" je ve zpravodajství ČT1 věnována tématům „násilí a neštěstí", „katastrofa" a „válka"; na TV
Nova je tato proporce obdobná. Znamená to tedy, že divákům je přinejmenším v polovině případů nabízen mediální obraz zahraniční jako určitého typu prostoru spojeného s rizikem, s nebezpečím. Tento stereotyp
bohužel nevyváží ani oblíbené závěrečné šoty s dovádějícími zvířaty na Nově, jakkoli zavádějí diváka často
do dalekých krajin.

Graf č.4: Tématické rozložení příspěvků v Událostech na ČT1
Zdroj: vlastní analýza, 03,06,09,12/2001


Graf č.5: Tématické rozložení příspěvků v Televizních novinách na TV Nova
Zdroj: vlastní analýza, 03,06,09,12/2001


Podíváme-li se nyní na strukturu zpravodajství na titulních stranách předních domácích politických deníků,
zjistíme, že jejich úvodníky jsou – podobně jako televizní headlines – věnovány převážně domácímu dění (zhruba
70% podle kumulovaných sloupců 1 a 2) a 30% zpravodajství zahraničnímu. O něco lépe je na tom zahraniční
zpravodajství z pohledu klasických zpravodajských článků (jeho podíl se zvýší na necelých 38%). Nejvyšší
relativní podíl má ovšem v kategorii „krátké zprávy" (41,5% z nich je věnováno primárně zahraničí). Jeden
podstatný rozdíl oproti televizním zpravodajským relacím zde nicméně můžeme nalézt – je ukryt v titulní
fotografii, kterou noviny evidentně užívají pro komunikování zahraniční problematiky (62,5% titulních fotografií
odkazují primárně k zahraničním událostem). Díky tomu je také celkový poměr domácích a zahraničních zpráv
o něco vyrovnanější než v případě televizí (zhruba 60%:40%).

Tabulka č.6: Struktura zpravodajských článků na stránkách českých politických deníků
Zdroj: vlastní analýza, LN, MF DNES, Právo 03,06,09,12/2001Naproti tomu počet zahraničních zpráv s negativními tématy je na titulních stranách deníků vyšší než v případě
televizí, jak ukazuje graf č.6:

Graf č.5: Tématické rozložení článků na titulních stranách českých politických deníků
Zdroj: vlastní analýza, LN, MF DNES, Právo 03,06,09,12/2001
Závěrem

Jaké závěry z výše řečeného a prezentovaného vyplývají? Jakkoli jsem si vědom nutnosti být při formulování
jakýchkoli závěrů z uvedených dat a statistik opatrný, protože jsou vesměs velmi hrubé a nepostihují zdaleka
všechny oblasti, do kterých zasahuje problematika mediální globalizace, mnou tématizovaná jako souboj
o ekonomický i symbolický prostor národního státu, myslím si, že je možné – také, nikoli pouze na základě
těchto údajů – odvážit se tvrzení, že národ zůstává pro většinu společnosti (zdaleka však nikoli pro všechny!)
i na začátku 21.století ohniskem kolektivní identifikace, a lidé se stále těší z jeho symbolických reprezentací,
mediálně reprodukovaných i konstruovaných. Národní média, ačkoli často infiltrovaná zahraničním kapitálem,
setrvávají stále spíše v řádu nacionalistického (etnocentrického) diskurzu (ve smyslu „banálního nacionalismu"
Michaela Billiga) a ukazují publiku jako identifikační vzorce primárně obrazy jeho samého, než aby prosazovala
cizí – vlastnímu národu vzdálené – či kosmopolitní vidění světa. Česká mediální scéna bezpochyby vykazuje
znaky postupující internacionalizace organizační struktury; problémem se však ukazuje být spíše koncentrace
vlastnického kapitálu a nedostatečná legislativa v tomto směru než národní příslušnost „cizího" kapitálu.
Ve vztahu k mediálním obsahům pak lze říci, že český většinový na jednu stranu neodmítá zahraniční produkty,
na druhou stranu si ale udržuje pozoruhodnou vnímavost k domácí produkci a má tendenci ji dokonce preferovat,
pokud se jí podaří sladit s jeho vlastním životním světem, kterému rozumí nejlépe – a to je zajisté stále spíše svět
vnímaný optikou národní kultury.    HOME           PRISPEVKY DO BESEDY
    
   DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA GLOBALIZACE 
glob 01 glob 02 glob 03 glob 04 glob 05 glob 06
glob 07 glob 08 glob 09 glob 10 glob 11 glob 12
glob 13 glob 14 glob 15 glob 16 glob 17 glob 18
glob 19 glob 20 glob 21 glob 22 glob 23 glob 24
glob 25 glob 26 glob 27 glob 28 glob 29 glob 30
glob 31 glob 32 glob 33 glob 34 glob 35 glob 36
glob 37 glob 38 glob 39 glob 40 glob 41 LINKY
KELLER HAVEL SLOVNIK CLANKY KNIHY ZVON

Linky ostatní

POLITIKA

linky politickych aktivit, hnuti a instituci

ZPRAVODAJ

portal zpravodajstvi, E-zinu a encyklopedii

VYHLEDEJ

portal vyhledavacu a vyhledavacich katalogu

MED-linky

Medicínské linky

VT-linky

Vědecko-technické linky

EKO-linky

Ekologické linky

SOCIOLOGIE

Sociologické linky

PERSIE

Iranské linky

KANADA

Česko-kanadské linky

AIDS

xxx

OBCANSKA SDRUZENI

xxx

ZÁBAVA

xxx

ROMSKE LINKY

xxx

KONE

xxx

USA

Česko-americké linky