HOME M.Z.

Milana Zelený: Československo očima exilového ekonoma


Kapitola 9. a 10.


Kapitola 9.: Důsledky důsledné rekorytarizaceVešli jsme do období jakési trvalé, nebo alespoň dlouhodobé rekorytarizace. Prostě řečeno: jde a ještě dlouho nám půjde hlavně o koryta. Nekonečné přemísťování, přisouvání a odsouvání koryt, korýtek i celých žlabů neutuchá a ruší i noční klid. Ne, že bychom se někam či do něčeho vraceli, ne, že bychom se někam ubírali, ale - škatule se hejbají!
Pocházím z vesnice, a tak vím, že se mi nikdy nepodařilo čuníka od koryta odstavit prosbami, logikou, smlouváním či přemlouváním, natož vyznáváním lásky. Většinou to chtělo jednu do rypáku…. U nás, mezi lidmi, má však rekorytarizace neblahé, dlouhodobé, nechtěné a neočekávané důsledky. Jeden z nich: na důležitá místa se nedostávají ti nejlepší a nejschopnější lidé, ale různí bráchové, švagři, příbuzní, známí a náhodní vlezdové. Druhý: opatrnictví, autocenzura a utleskávání se k nepříčetnosti - je třeba se zavděčit a i nadále se zavděčovat těm, kteří korýtky mnohými vládnou a místečka již pěkně zapařená hojně rozdávají. Třetí: závist, nedůvěra a pohrdání pak bují tam, kde by bylo nejvíce zapotřebí důvěry, jistoty a spolehlivosti.
Obávám se, že nemusí jít jen o dočasný pohyb, ale podle charakteru tzv. předvolební „kampaně"lze usoudit, že může jít i o stav u nás jaksi trvale permanentní: ode zdi ke zdi, od partaje k partaji, od fóra k fóru, dnes, zítra, až na věky, amen. Zatímco se svět vášnivě zabývá otázkami kvality a jakosti, otázkami volby těch nejlepších, nejschopnějších a nejkvalifikovanějších pomocí programových konfrontací, televizních debat a veřejného „opékání kandidátů na rožni", my se spokojujeme s rytmickou či veršovanou aklamací. Důležité není, kdo jsi, co jsi byl a co umíš, ale koho znáš a kdo tě má rád. Máme dokonce ten trapný výraz „hodný člověk", snad opak raubíře, zločince, lumpa a grázla, jako nejdůležitější kritérium kvalifikace a schopností.
Zdá se, že nevíme, nebo nechceme vědět, co je nepotismus a nechápeme, jak úzkostlivě se proti němu všechny vyspělé demokracie, ale i některé diktatury brání. Není nic horšího, než když příbuzenstvo, klan či bratrstvo by měly vést stát či podnik. Bojíme se informací. Nerozebíráme úpadek či rozklad tzv. švédského socialismu, nezajímá nás světové ani vnitřní dění. Naše televize má zcela spolehlivě nejkratší zprávy na celém světě - celých dvacet minut několikavteřinových sestřihů pro idioty. V tom nevzdělaném a nekulturním New Yorku se lidem dostává denně - a zadarmo - plně dvě a půl hodiny místních i zahraničních zpráv, od pěti do půl osmé, různě připravených na čtyřech či více kanálech současně. Místo toho nám televize servíruje spoustu hudebních „klipů", a dokonce i dlouhatánské ukecané diskuse o hudebních „klipech". Je to jako v říši divů: na „klipy" je dost místa, času i energie. Podobné programy jsou v USA pouze v placených kanálech, aby si je diváci mohli sami zvolit svou platbou, aby nebyly servírovány bezbranným, bez ohledu na jejich vkus, kulturu a zájmy.
My potřebujeme zprávy a jejich rozbor (nejméně čtyři hodiny), kursy angličtiny, reportáže o úspěšném podnikání a hodnotnou kulturu světové literatury a dramaturgie. Nepotřebujeme „klipy". Ono to vlastně není tak důležité, ale všechno souvisí se vším a povrchnost, nevkusnost a nevyváženost naší televize je odrazem nejen šmíry, ale právě strachu, autocenzury a důsledků všeobecné rekorytarizace ve společnosti.
My potřebujeme Katedru národní sebedůvěry, jakousi nejvyšší instanci či supreme court, katedru těch nejváženějších, nejvzdělanějších a nejzkušenějších lidí, nezatížených minulostí, bez stranické příslušnosti (té opravdové, ne té „ze včerejška na dnes") a s objektivním posláním dlouhodobé služby svému národu. Tato katedra by byla volena na dlouhá období a dohlížela by na prezidenta, na vládu a na všechna shromáždění, obzvláště v otázkách jmenování do vysokých a reprezentačních pozic a funkcí. Jen ti nejlepší z nejlepších mohou dobře sloužit, ne ti „nejhodnější".
Tato katedra by vyžadovala zveřejňování životopisů všech kandidátů, zajišťovala televizní kandidátské, prezidentské a stranické debaty a posuzovala mravní profily uchazečů o vysoké funkce. Národ mohou vést pouze ti, kteří se pravidelně podrobují nemilosrdnému zkoumání a prověřování svých názorů, analýze svých rozhodnutí a veřejnému porovnání s ostatními osobnostmi. Jinak by to vše vlastně ani nebylo stálo za to a nevylo by to ono.
Rekorytarizace nás ničí, rozděluje, straší, hněvá a snižuje před sebou samými. Rekorytarizace musí přestat a místo rozmarného „jánabráchismu" musí převládnout objektivita, pravidla a zákony civilizovaného státu.
LD: 14. července 1990


Kapitola 10.: Lidé jsou také přírodaČlověka, a humanitu vůbec, nelze stavět do protikladu s přírodou a životním prostředím. Zpustošení životního prostředí je sice výsledkem činnosti lidí, ale zároveň také postihuje jejich životy. Nejde jen o zpustošení lesů, řek, luhů a hájů, ale především o sebezpustošení lidských životů a hodnot. Ekologie prostředí je neoddělitelná od ekologie lidského druhu.
Jinými slovy: základem ochrany prostředí musí být změna ve způsobu výroby, ve způsobu života a v hodnotách lidí samých. Politika odlučovačů, čističů, pokut a regulací je ve své podstatě mechanická, lidských hodnot a lidského vztahu k přírodě se nedotýká, vlastně ještě dále člověka od přírody izoluje tím, že vsouvá anonymní a bezzájmový mezičlánek státu, regulačních úředníků, kontrolorů a celé nové a drahé „zelené" byrokracie. Je to vše postaveno na hlavu.
Tak jako moderní „welfare" stát zničil vztah člověka k člověku tím, že za vysoký plat (za vysoké zdanění) zavázal odklidit a zamést z našich očí všechny chudé, nezaměstnané, opilé, pomatené, tak i byrokracie „zelených" se za vysoký úplatek zavazuje, že se nám o přírodu a životní prostředí postará sama, za nás a bez nás. Rád bych dodal, že největší ničení a pustošení prostředí bylo a je způsobeno socialistickým státem a státní byrokracií. Obzvláště u nás by to již mělo být jasné a další spoléhání na stejné (i když z ruda na zeleno narychlo přebarvené) státní mechanismy, by mělo být konečně odmítnuto. I v USA je největším zdrojem ničení životního prostředí právě stát se svými gigantickými projekty, se svým mýcením lesů, hrazením řek a centralizovanou monopolní výrobou energie. Ničení amazonských pralesů je též výsledkem hrabivosti státu a jeho nenasytné byrokracie, která těžní práva soukromým podnikům pronajímá jen podle nabídnuté ceny.
A přesto: řešení není tak složité, jak by se zdálo, a vyspělé podnikové ekosystémy v USA a v Japonsku nám již s úspěchem cestu ukazují. Pamatujete se ještě na přísloví, že pták si neznečistí vlastní hnízdo? Víte, že to platí i pro ty nejnižší organismy? Že to platí i pro lidi? Každého cizince hned upoutá, jak se lidé v Československu náruživě přezouvají při vstupu do svých bytečků - hnízd. Pouze Japonci se vyznačují podobnou náruživostí. Účelem tedy je, aby se občan naučil dívat na své životní a pracovní prostředí jako na své vlastní: aby se stalo jeho „hnízdem". Takovému vztahu k přírodě a prostředí však člověka nenaučí pokuty, cedule, pravidla a byrokracie. Člověk se musí stát spoluvlastníkem věcí svých.
Lze se opět odvolat na Tomáše Baťu a jeho Zlín z let třicátých: čistota, bezprašnost, kultura bydlení a zahrady. Podnik by si nedovolil jakýmkoli způsobem znečišťovat oblast, kde vlastně nejdůležitější podnikové zdroje - zaměstnanci, manažeři, ředitelé a jejich rodiny - žijí své životy. Dnes také v Japonsku a v USA moderní podniky prodávají své podíly a akcie členům sousedství a komunit, ve kterých jsou umístěny. Místní občané se tedy též stávají přímými vlastníky podniku. Znečištěné ovzduší a zpustošení okolního prostředí je přímo úměrné míře oddělené vlastnictví od zaměstnanectví. Tady se tedy musí začít, chceme-li být opravdovými zelenými a ne zpolitizovanou státně zbyrokratizovanou elitou, která volá po tom, aby stát dělal něco, co si lidé mohou mnohem lépe udělat sami.
Na Západě se hovoří o podnikových ekosystémech úzce spjatých se svým okolím a s místní komunitou, které podle tradičních principů sedláckých vracejí do společensko-ekonomické „půdy" zpět vše, co si z ní vypůjčily. I když se u nás ještě stále říká, že budeme organizovat a řídit zemědělství. Tedy opět právě naopak. Starý český sedlák nikdy své prostředí neničil, nejen proto, že nebylo jen jeho, žena něm záviselo živobytí jak jeho vlastní, tak jeho dědiců. Vše, co nám ještě zbývá, vše , co za něco stojí, vše, co se ještě uchovalo, je, nebo po dlouhá staletí bylo, ve vlastnictví soukromém. Jen to, co patří všem, a tedy zůstává v kontrole bezejmenných místodržících státní byrokracie, nemá naději na přežití a zřídka si vůbec své přežití zaslouží.
I v oblasti zpustošeného prostředí se tedy musíme vyvarovat velikášských, zpolitizovaných a zbyrokratizovaných řešení těmi samými mechanismy, které toto zpustošení na naše hlavy přivodily. Což nám těch 45 let utrpení a ponížení nestojí za to, abychom začali nejen znovu, ale i správně, informovaně a kompetentně? Jednat za hranice bezprostředního zájmu jedince není přece v zájmu státu, ale právě v bezprostředním zájmu jedince.
LD: 19. července 1990


POKRACOVANI KNIHY
HOME MIL. ZELENY
VYDAVATELSTVÍ ALTERNATIVY: WWW.SPOLUPRACE.CZ
BESEDA K OSOBE M.Z.
PRISPEVKY DO BESEDY

Milan Zelený: ČSFR očima exilového ekonoma

KAPITOLA 1
ČSFR očima exilového ekonoma
KAPITOLA 2
Hospodářství na rozcestí
KAPITOLA 3
O akciových společnostec
KAPITOLA 4
Podílové účastenství zaměstnanců
KAPITOLA 5

Co jsou životní jistoty?
KAPITOLA 6

Víte, co je to inflace?
KAPITOLA 7
Znalosti a vědění jako kapitál
KAPITOLA 8

Náš zákazník - náš pán
KAPITOLA 9
Důsledky důsledné rekorytarizace
KAPITOLA 10

Lidé jsou také příroda
KAPITOLA 11
Neradikální radikalismus
KAPITOLA 12
Teď již máme, co jsme chtěli
KAPITOLA 13
Československo - má láska
KAPITOLA 14
Tržní hospodářství nevyhlásíme dekretem
KAPITOLA 15
Umožní scénář lidem podnikat?
KAPITOLA 16
Rekapitulace, ne kapitulace
KAPITOLA 17
Řešení přechodu k tržnímu hospodář.
KAPITOLA 18

Jak z krize?
KAPITOLA 19

Devatenáct tezí
KAPITOLA 20
Politické prostředí v Československu


HOME ZVON

DARIUS.CZ
CLANKY JINYCH AUTORU
ARCHIV CLANKU
HOME MIL. ZELENY

xxx
AGENTURA NIKOLA

NAPIŠTE REDAKCI